Privacy Statement van Stichting LofarTafel

In verband met de invoering van de handhaving voor de Algemene Verordening Gegevensgebruik (AVG) heeft Sichting Lofartafel de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG.

Per 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) overgaan tot het handhaven van de wetgeving voor de AVG. Per die datum zullen we dus moeten voldoen aan de richtlijnen die daarvoor voor de Vereniging Basisinkomen gelden.

Daarom is een Privacystatement samengesteld.

Privacy Statement van Stichting LofarTafel

 1. Introductie

De Stichting LofarTafel (de “Stichting“) is de beheerder van de website www.lofarzone.nl en www.lofardag.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Stichting persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Stichting.

De Stichting zet zich in voor de bescherming van de privacy de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Stichting houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Stichting worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Stichting verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Stichting ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Stichting, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

 1. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de Stichting, inclusief maar niet beperkt tot
 1. om contact met u te kunnen opnemen;
 2. om u informatie te sturen;
 3. het organiseren van bijeenkomsten;
 4. het faciliteren en bevorderen van deelname aan bijeenkomsten.
 • het bijhouden van een administratie;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 1. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw contactgegevens worden verstrekt aan specifieke partijen die drukwerk voor de Stichting verzenden of die voor de Stichting elektronische berichten versturen. Tevens worden voor uitbetaling van subsidiegelden uw contactgegevens verstrekt aan de Gemeente Borger-Odoorn.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Stichting, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die de Stichting verstuurt.

Geen commercieel gebruik

De Stichting zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Stichting kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Stichting neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Stichting kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Stichting raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de Stichting kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Stichting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

 1. Uw privacy rechten
  U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Stichting. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 1. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Stichting.

U kunt dit privacy statement downloaden als PDF: Privacy Statement van de Stichting LofarTafel